736 060 414 kontakt@lazydots.pl
Elementy 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Rozdział 1. Definicje

 

 1. Klienci powinni zapoznać się z Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a szczególnie  korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
 3. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu i można się z nim zapoznać przed zawarciem umowy. Na prośbę Klienta Regulamin może być również udostępniony w inny sposób (np. pocztą elektroniczną).
 4. Definicje pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:
 • Sprzedawca: LazyDots Martyna Kozłowska, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa, NIP 7221562384, adres e-mail do korespondencji elektronicznej: kontakt@lazydots.pl.
 • Regulamin: poniższy Regulamin Sklepu Internetowego LazyDots;
 • Klient lub Kupujący: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną nawiązująca stosunek prawny ze Sprzedawcą w przedmiocie działalności Sklepu. Klient może być Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta.
 • Konsument: klient, który jest osoba fizyczną lub klient przedsiębiorca dokonujący zakupu, niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Usługa elektroniczna: ujęta w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dla Klienta za pomocą Serwisu;
 • Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, administrowany przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www. lazydots.pl, w którym Klient zamawia towar i zawiera umowę sprzedaży na odległość ze Sprzedającym;
 • Konto: zindywidualizowany profil przypisany loginem do danego klienta po dokonaniu przez niego rejestracji w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są dane podane w procesie rejestracji oraz dotyczące zakupów i zamówień;
 • Produkt lub towar: rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie;
 • Umowa: zawarta na odległość umowa kupna Towaru, powstała wskutek złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie i jego przyjęciu;
 • Login – nazwa klienta, indywidualna i niepowtarzalna, będąca adresem poczty internetowej podanym przez Klienta podczas procesu rejestracji;
 • Formularz: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
 • Zamówienie: oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem Formularza, wskazujące towar pokazany w Sklepie i jego ilość, traktowane jako złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;
 • Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym LazyDots.
 • Newsletter: usługa prowadzona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która zapewnia korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości z informacjami o Serwisie, w szczególności na temat nowości i promocji w Sklepie.
 • Siła wyższa: nieprzewidywalne i nagłe zdarzenie, które jest niezależne od woli stron i uniemożliwia wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien czas, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta: osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ 2. Podstawowe informacje

 

 1. Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy:
  Adres: LazyDots, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa;
  Adres poczty elektronicznej: kontakt@lazydots.pl;
  Numer telefonu: 736 060 414.
 2. Funkcje dostępne w Serwisie:
 • Sklep Internetowy;
 • Konto klienta;
 • Newsletter;

Są świadczone w zgodzie z Regulaminem

 

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować  z Usług serwisu, w tym z otrzymywaniu newslettera i prowadzenia Konta.
 2. Sprzedawca będzie mógł używać i przetwarzać dane osobowe podane przez Klienta, które są konieczne do realizacji procesy zamówienia i umowy sprzedaży:
 • imiona i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczenia,
 • adresy poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 1. Sprzedawca będzie mógł używać przetwarzać, po uprzedniej zgodzie Klienta również inne dane Klienta, niekonieczne do realizacji zamówienia. Będzie to robił w celach reklamowych, poznania preferencji Klienta oraz poprawy jakości Serwisu.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

 

Sprzedawca gwarantuje, że przetwarzanie tych danych odbywa się w następujący sposób:

 1. a) Zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty dla Klientów oraz innych osób, których dane dotyczą;
 2. b) Dane są zbierane w celach konkretnych, jasnych i uzasadnionych prawnie, nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. c) Dane są odpowiednie, adekwatne i ograniczone do tego, co jest niezbędne dla celów przetwarzania;
 4. d) Dane są prawidłowe i, jeśli trzeba, aktualizowane;
 5. e) Dane są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dotyczą, przez czas nie dłuższy niż konieczny do celów przetwarzania;
 6. f) Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Sprzedawca stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodny z charakterem, kontekstem, zakresem i celem przetwarzania, a także z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych oraz respektuje inne prawa Klientów i innych osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Klientów lub innych uprawnionych przesłanek, zgodnie z Rozporządzeniem.

Sprzedawca zapewnia przestrzeganie praw osób, których dane osobowe są przetwarzane, w tym:

 • Prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawa do informacji dotyczących danych osobowych;
 • Prawa do kontroli przetwarzania danych, włączając ich aktualizację, poprawienie, usunięcie;
 • Prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;
 • Prawa do złożenia skargi do organu nadzoru i podjęcia innych środków prawnych w celu ochrony swoich praw.

Osoby, które mają dostęp do danych osobowych, przetwarzają je wyłącznie na podstawie upoważnienia od Sprzedawcy lub na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy.

Sprzedawca gwarantuje, że dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem tych, które mają do tego prawnie uzasadnione podstawy, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub polskim prawem.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym do realizacji umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawca usług hostingowych,
 • dostawca oprogramowania Serwisu,
 • dostawca dostępu do sieci Internet,
 • przedsiębiorstwa kurierskie i pocztowe,
 • platformy płatności elektronicznych,
 • osoby i firmy zapewniające obsługę księgową lub prawną.

 

 1. Newsletter dostarcza Klientowi informacji na temat ofert sklepu, promocji i nowości. Newsletter jest bezpłatny.
 2. do otrzymywanie wiadomości z Newsletter-a nie jest konieczna rejestracja Konta Klienta, niezbędne jest wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz akceptacja Regulaminu,  zgoda na przetwarzania danych osobowych i przekazywanie informacji handlowych.
 3. link potwierdzający zgodę na otrzymywanie Newslettera zostanie przesłany na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa w każdym momencie. Klient może w skorzystać z opcji wyłączenia Newslettera lub przesłać żądanie zaprzestania jego wysyłania na adres Sprzedawcy  (kontakt@lazydots.pl)

 

 1. Do rejestracji Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie, gdzie Klient podaje swój adres e-mail, będący Loginem, wskazane przez klienta hasło oraz: imię, nazwisko, numer telefonu i adres. Konto jest bezpłatne i można je w każdej chwili usunąć.
 2. Ceny

a). Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie podane są w złotych polskich (ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT).

 1. b) Sprzedający może w każdej chwili zmienić ceny Towarów, zakończyć lub rozpocząć promocję lub wyprzedaż. Sprzedawca nie może zmienić ceny Towarów w złożonym już zamówieniu.

c). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest podany podczas składania Zamówienia i zależą od wybranego przez klienta sposobu dostawy, Koszt jest widoczny przed dokonaniem zamówienia i  ponoszony przez Klienta.

 

ROZDZIAŁ 3. Zamówienia i Płatności

 

 1. Zamówienia
 1. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie internetowym.
 2. Klient może złożyć zamówienie po wcześniejszym założeniu Konta w Serwisie lub bez rejestracji (jako gość).
 3. Formularz powinien być wypełniony uważnie i poprawnie, a dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co jest warunkiem terminowości Zamówienia.
 4. Klient wybiera w formularzu tryb płatności oraz rodzaj i koszt dostawy.
 5. W formularzu Klient podaje swoje dane i wyraża zgodę na akceptację regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych.
 6. Klient ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, przez każdy dzień w roku. Jednakże, realizacja tych zamówień odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00 oraz w niedziele i święta, są przetwarzane od najbliższego następnego dnia roboczego.
 7. Klient potwierdza złożenie zamówienia, naciskając przycisk “Zamawiam”. Zanim Klient wyśle formularz zamówienia do Sprzedawcy, zostanie mu podana łączna cena wszystkich wybranych produktów oraz koszt dostawy zamówienia, który jest zależny od wybranej przez Klienta metodą dostawy.
 8. Sprzedawca wysyła potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia od Sprzedawcy na wskazany przez Kupującego adres e-mail, zawierana jest umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, dotycząca towarów objętych zamówieniem. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi ofertę zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, kierowaną do Sprzedawcy.
 10. Czas potrzebny na przygotowanie zamówienia (do dnia wysyłki produktu) wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.
 11. Jeśli Klient potrzebuje faktury, musi podać odpowiednie dane. Numer NIP do faktury musi być przekazany podczas składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane, włączając numer NIP, dostarczone przez Klienta.
 12. Jeśli z jakiegoś powodu nie można zrealizować zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta za pomocą e-maila lub telefonu. W takiej sytuacji Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia, a Sprzedawca zwróci wpłacone przez Konsumenta środki.
 13. Płatności
 14. Klient wybiera formę płatności za zamówienie:
 • Przelew tradycyjny – płatność przed wysyłką towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na konto bankowe Sklepu. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • Płatność za pośrednictwem systemu płatności PayU S.A. – płatność przed wysyłką towaru (przedpłata). Klient dokonuje płatności poprzez platformę PayU S.A. Realizacja zamówienia ma miejsce po zaksięgowaniu wpłaty w systemie PayU S.A.
 • Płatność podczas odbioru towaru (za pobraniem) – Klient reguluje należność bezpośrednio u przewoźnika podczas odbioru towaru. Realizacja zamówienia ma miejsce po złożeniu zamówienia.
 1. b) Sprzedawca wystawia dowód zakupu i dostarcza go Klientowi, o ile przepisy prawa tego wymagają.
 2. c) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrany sposób płatności przewiduje inny termin. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca udzieli Klientowi dodatkowego terminu na dokonanie płatności, a po jego bezskutecznym upływie, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Klient zadeklaruje, że nie spełni swojego świadczenia, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, także przed upływem wcześniej określonego terminu spełnienia świadczenia.
 3. Dostawa
 4. Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Klienta w formularzu.
 5. Zamówienie jest dostarczane przez firmę kurierską na adres lub do wskazanego automatu paczkowego.

 

Rozdział 4  REKLAMACJE

 

 1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określa Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następne KC.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar pozbawiony wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: LazyDots, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@lazydots.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy wady Produktu przeważnie celowe jest dostarczenie go Sprzedawcy, co pozwoli Sprzedawcy na sprawdzenie Produktu.
 4. Jeśli zakupiony Produkt ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 1.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 1. Klient powinien zawrzeć w opisie reklamacji informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres LazyDots, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

Rozdział 5.  ZWROTY

 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest tutaj (link).
 3. Adres na który należy odesłać zwracany towar: LazyDots, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa, nr tel.: 736 060 414.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt wraz ze wszystkimi częściami, włączając w to opakowanie, o ile jest ono istotnym elementem produktu, w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca zaoferuje odebranie produktu samodzielnie. Jeśli sprzedawca nie zaoferuje samodzielnego odbioru produktu, może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy produktu, niezwłocznie, i nie później niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany za pomocą takiej samej metody płatności, którą użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną metodę zwrotu, która nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami.
 6. Jeśli konsument wybrał inny sposób dostawy Towaru niż najtańsza, zwykła metoda oferowana przez sprzedawcę, sprzedawca nie musi zwracać dodatkowych kosztów poniesionych z tego tytułu przez konsumenta.
 7. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty związane z odesłaniem produktu, chyba że sprzedawca zgodzi się pokryć te koszty lub nie poinformował o konieczności ich poniesienia.
 8. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co niezbędne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje  uznaniem umowy za niezawartą.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
 •   o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 •  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

 

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treści umieszczone w serwisie i zawartość strony internetowej www.lazydots.com  należą do sprzedawcy. Kopiowanie i używanie jakichkolwiek treści i grafik wymaga zgody Sprzedawcy.
 2.  W przypadkach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, szczególnie: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); regulacje zawarte w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne stosowne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od ich charakteru, nie są ograniczane ani wyłączane przez zapisy niniejszego Regulaminu.

 

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0